fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

 Az Art and More Creative Solutions Kft. elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. A Szolgáltató működése során a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végzi, melyre tekintettel fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit. 

A jelen tájékoztatóban alkalmazott kifejezések a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott fogalmak szerint értelmezendők. 

I. Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei 

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait? 

A személyes adatait (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, illetve nevében és utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozók kezelik. 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Art and More Creative Solutions Kft. 
Gáspár László, ügyvezető igazgató 
2030 Érd, Moha utca 11. 
info@artandmore.io 

2. Milyen elveket tart fontosnak a Szolgáltató a személyes adatai kezelése során? 

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az Info tv-ben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását. 

A szolgáltatás biztosításának érdekében csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig és a megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben, különösen a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Az Ön által megadott személyes adatoknak azzal megegyező tartalommal történő pontos adatkezeléséért a személyes adatoknak a megadását követően a Szolgáltató felel. 

3. Az érintettek kategóriái 

A jelen adatkezelési tevékenység során érintettek az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat igénybevevő személyek. 

4. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok? 

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek. 

A fenti eseteken kívül és az Ön hozzájárulása nélkül a személyes adatok nem kerülnek továbbításra más adatkezelő részére. 

Az adatkezelés jogalapjai
Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – 
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
b) a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
további külön hozzájárulás nélkül, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

5. Milyen jogai vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban? 

Az érintettet a GDPR rendelet szerint az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy hónap: 

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához. 
  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
  • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat. 
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Szolgáltató a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival összefüggésben? 

I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő szolgáltató vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1530 Budapest, Pf.:5. 
Tel.: 06 1/391-1400 
Fax: 06 1/391-1410 

II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el. 

II. Az adatkezelés egyes esetei 

1. Marketing célú megkeresések 

Adatkezelés célja 

Az Art and More portfóliójába tartozó szolgáltatás nyújtása, a regisztráció, illetve marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén megvalósuló adatkezelés célja továbbra is weboldal felületének használata, szolgáltatás nyújtása, a reklámokat illetve személyre szabott hirdetéseket tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az Érintettek részére. 

Adatkezelés időtartama 

A regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

Adatkezelés jogalapja 
Az érintett önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. 

Kezelt adatok köre 
Az érintettek neve, email címe, illetve amennyiben külön meg kívánja adni, telefonszáma

 

III. A https://artandmore.io/ honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója 

A https://artandmore.io/ honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor. 

1. A cookie-k fajtái 

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig (vagy annak törléséig) tárolja, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában a weboldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. 

Amennyiben nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a cookie-k letiltása esetén bizonyos szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. 

2. A cookie-k letiltása 

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások útján teheti meg. 

3. A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja 

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása teremti a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Scroll Up